Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

FELHÍVÁS

2017. július 21. , péntek
FELHÍVÁSFELHÍVÁS

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésben, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.    §. (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról hulladékgazdálkodási közszolgáltató szelektív hulladékgyűjtés keretében gondoskodik.

(2)    Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3)    Avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával keddtől péntekig hétköznapokon 14.00-21.00 óra között, míg szombaton 6.00-12.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve a hatóságilag országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

(4)    Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

(5)    A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(6)    Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

2.      § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg, aki az 1. § ( 3 ) - ( 6 ) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző feladata, aki a (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

3.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Részletekért kattints ide!

 

Sinkovicz Zoltán

Polgármester

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu