Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - WAMK intézményvezetői munkakör

2021. augusztus 17. , kedd

Pályázati felhívás a Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörére.

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (művelődési központ) intézményvezetői munkakörre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján.

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárszakszerű, törvényesműködésének megszervezése, koordinálása, irányítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény dolgozói felett, az intézmény működését érintő szabályzatok kidolgozása, munkaköri leírások elkészítése.
 • Az intézményt érintő pályázati kiírások figyelésének, megírásának, benyújtásának, testvérvárosi kapcsolatok ápolásának, közös rendezvények szervezésének felügyelete.
 • A közművelődési célok és programok megvalósítása
 • A nemzeti és a kisbéri hagyományok ápolása, felélesztése, a lakossággal való minél szélesebb körű megismertetése, új hagyományok megteremtése.
 • A helyi civil szervezetek és közösségek szakmai támogatása, segítése.
 • A kultúrértékekkel rendelkező csoportok patronálása (zene, tánc, ének) eseményeinek koordinálása.
 • Részt vesz a Kisbér város honlapján megjelenő kulturális, sport és civileket érintő hírek naprakész szerkesztésében, folyamatos aktualizálásában.
 • A városban megrendezésre kerülő rendezvények, helyi ünnepségek színvonalas szervezésének, lebonyolításának megszervezése minél több helyi közreműködő bevonásával.
 • Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért.
 • A helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért.

A munkakör betöltésének feltételei:

a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában vagy a 9. pontjában foglaltak szerinti szakmai követelményeknek való megfelelés Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében:
elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
elvárt idegennyelv-ismeret: KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: nincs.

Közművelődési intézmény esetében:
elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Javadalmazás: megegyezés szerint.

A munkavégzés helye: Wass Albert Művelődési Központ és Városi KönyvtárKomárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Városház tér 1. valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helyszínek.

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama 5 év: 2021. október 1-től 2026. szeptember 30-ig, határozott időre szól. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történhet.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolata vagy nyilatkozat a gyakorlat meglétéről
 • igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkálttói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás alatt nem áll
 • nyilatkozat bérigényről,
 • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a véleményezésre jogosult bizottsági tagok és a képviselő-testület tagjai megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történő elbíráláshoz hozzájárul-e a pályázó.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 17.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Kisbér Város Önkormányzata 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. címre kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárintézményvezető.

A pályázattal kapcsolatban további információt Sinkovicz Zoltán polgármester nyújt a 34/354-666-os telefonszámon.

Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követően az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kap a kulturális intézmény fenntartójának egy képviselője, a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselője. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a következő képviselő-testületi ülésen Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Pályázati felhívás közzétételének helye és ideje: kulturális intézmény www.wamk.hu, valamint a fenntartó www.kisber.hu honlapja 2021. augusztus 17.


A pályázati felhívás letöltéséhez kattintson a következő linkre:

 

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu